Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở Xuân Trường

Đăng ngày 04 - 01 - 2024
100%

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 43-NQ/HU ngày 7-7-2021 của BCH Đảng bộ huyện Xuân Trường về “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp” đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần tạo sự công bằng, minh bạch; giảm phiền hà cho người dân, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/HU, huyện đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng CNTT, nâng cấp mạng LAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II và các thiết bị đảm bảo thông tin; thiết bị sao lưu dữ liệu, thanh toán trực tuyến; kết nối xuyên suốt, đồng bộ giữa các cấp đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Huyện cũng tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo phục vụ trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử. Đến nay, 100% các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, các hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai kết nối liên thông trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã được bố trí độc lập, trang bị cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện làm việc, nhất là đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cán bộ, công chức và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, tra cứu hồ sơ. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt ở Trung tâm hành chính Một cửa huyện và kết nối với các xã, thị trấn để kịp thời chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh hoạt động tiếp dân, giải quyết TTHC đối với cán bộ, công chức, viên chức. Huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức huyện, các xã, thị trấn; trong đó chú trọng kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến để triển khai đồng bộ và hỗ trợ người dân thực hiện hiệu quả. Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức triển khai chuyển đổi số, khai thác ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả CCHC, tích cực ứng dụng dữ liệu dân cư vào thực tế đời sống, tạo hiệu quả kép trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay tỷ lệ văn bản được phát hành dưới dạng điện tử cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 94,18%. 100% TTHC cấp huyện và cấp xã được tiếp nhận, giải quyết trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ TTHC nộp trực tuyến, thanh toán phí trực tuyến đạt 61,4%. Các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn được khai thác, sử dụng hiệu quả. Tại bộ phận Một cửa cấp huyện đã công khai 248 TTHC và cấp xã là 102 TTHC. 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến một phần và toàn trình.

Năm 2023, huyện đã tiếp nhận 4.779 hồ sơ thực hiện TTHC; trong đó tiếp nhận trực tuyến 4.459 hồ sơ (đạt tỷ lệ 93,3%), đã giải quyết 3.711 hồ sơ trước hạn, 920 hồ sơ đúng hạn, đang giải quyết 148 hồ sơ, số hóa kết quả được 4.442 hồ sơ (đạt tỷ lệ 96%), số hồ sơ có phát sinh phí được thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ 90,7%. Cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận 41.442 hồ sơ; trong đó tiếp nhận trực tuyến đạt tỷ lệ 95%, đã giải quyết 31.762 hồ sơ trước hạn, 9.663 hồ sơ đúng hạn, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 90%, tỷ lệ hồ sơ được thanh toán trực tuyến đạt 72,2%. Những nỗ lực trong tiến trình ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào CCHC đã giúp Xuân Trường bước đầu đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ người dân và doanh ngiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Xuân Trường vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết 43-NQ/HU đề ra đó là: Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến; việc chuyển nhận văn bản điện tử; việc tổ chức hội nghị trực tuyến giữa cấp ủy, chính quyền của huyện với các xã, thị trấn và nâng cao sự hài lòng của người dân khi thực hiện TTHC. Thực trạng này có nguyên nhân do nguồn nhân lực CNTT của huyện còn hạn chế; kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị hạn hẹp, hạ tầng CNTT chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt; cán bộ công chức chưa có nhiều kỹ năng về CNTT; kinh phí đầu tư hạ tầng CNTT còn hạn chế và một số phần mềm CNTT phục vụ CCHC không đồng bộ, gây khó khăn cho cán bộ, công chức và người dân khi sử dụng.

Thời gian tới huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực ứng dụng CNTT trong giao dịch hành chính. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư hoàn thiện hạ tầng CNTT, huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ nhiệm vụ ứng dụng CNTT./.

Tin liên quan

588 người đang online