Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nam Định