Tổng quan về dữ liệu số, định hướng triển khai năm dữ liệu số quốc gia