Quyết định số 516/QĐ-BTTTT ngày 31/3/3023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia”của Bộ Thông tin và Tuyền thông