Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 21/4/2023 về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2023