CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH