CHUYÊN ĐỀ: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030; KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI