Giấy mời Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường