VIETTEL GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO