Hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; để tổ chức thực hiện