Báo cáo Chuyên đề Giải pháp thúc đẩy CĐS ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định