Giấy mời Dự Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn