Chuyên đề thứ hai: Đề xuất giải pháp, lộ trình đồng hành cùng chuyển đổi số