Chuyên đề thứ nhất: Tổng quan về Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, một số kết quả và định hướng thực hiện.