Giấy mời dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022