Link tham gia Hội nghị bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về đô thị thông minh tỉnh Nam Định năm 2022

https://www.facebook.com/177558452594542/live_videos/

 

- Quý vị và các bạn có thể xem trực tiếp Hội nghị tại trang chủ của Trình duyệt Cốc Cốc