Chuyên đề: Tổng quan về đô thị thông minh, một số kết quả và định hướng thực hiện