Chương trình Hội nghị bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về đô thị thông minh cho các cơ quan nhà nước 3 cấp tỉnh Nam Định năm 2022