Link tham dự Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cộng đồng cho các Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Nam Định năm 2022

https://www.facebook.com/177558452594542/videos/2700697656731034/

 

https://coccoc.com/webhp?type=0&show=CongNgheSo_NamDinh