Link tham gia hội nghị sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp vào lúc 13h45 ngày 19/9/2022