Các nhiệm vụ Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022 (ban hành theo Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 31/5/2022 của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số)